บุคลากร PDF Print E-mail
 
(คลิกเพื่อดูจำนวนบุคลากร)HdYw3w.JPG [187x237px] ฝากรูป
 
  นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 

                                                                                                     
                                                                                                                

hNmsTE.jpg [640x614px] ฝากรูป


  นายชำนาญ พูลเพิ่ม  
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
       

alt alt

นายประวัติ ขุนทวี นางโสภา นนเทศา

ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ


alt  


นางสาวพันคำ เผ่ากันหา


พนักงานราชการ
       
       
นายอัศวพัฒน์ สุพล นางวิไล กลิ่นแก้ว นางปาณิศรา พุฒวันดี นายสุรศักดิ์ จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
       

     

     
       
       


นางอรมัย ประทุมมา นายศิริชัย คชสิทธิ์ นางอรัญญา หรุจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
       
       
Qz12zg.JPG [640x480px] ฝากรูป
นางสุภาณี ลาสา นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี นางยุวดี หาดี นางธงชัย เค้ามูล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
       
       


นางลัดดาวรรณ นอบน้อม นางพิศเพียงพักตร์ พิมพบุตร นางปราณี บุญณราช

ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
   
นางศิริพร ผลศิริ นางวรรณภา  พินธุรักษ์
   
ครูชำนาญการ พนักงานราชการ    
       
       

นายวีระพล ก้อนทองดี
นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริ นายเฉลิมพล เถาว์โท
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
n6X0yQ.JPG [496x476px] ฝากรูป
     
นางสาวเปรมจิต ศรีม่วงกลาง      
พนักงานราชการ      
       
       
   
นางวรรณวิภา วารปรีดี ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณา เพ็ญพิมพ์
 
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
 
       
       


   


   


   
       นางชนากานต์ ชื่นชอบ


ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยวัฒน์ หงษ์ทอง นายนิยม เพ็ญพิมพ์ นายสมัย พันธ์ศรี

ช่างครูภัณฑ์ ช่างครูภัณฑ์ ช่างครูภัณฑ์
alt      
นางสมควร เพ็ญพิมพ์      
แม่บ้าน