บุคลากร PDF Print E-mail
Written by premjit   
 
(คลิกเพื่อดูจำนวนบุคลากร)alt
 
  นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 

                                                                                                     
                                                                                                                

alt


  นายชำนาญ พูลเพิ่ม  
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
       
alt alt alt alt
นายสุทธิพงษ์ กัลปดี นายประวัติ ขุนทวี นางโสภา นนเทศา นางพรทิพย์ บุญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
alt alt alt  
นายบุญเกิด ไชยวงศ์ นางกัญญานัฐ โสพรหมมา นางสาวพันคำ เผ่ากันหา นายวิทยา กิ่งทอง
ครูชำนาญการ ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
       
       
นายอัศวพัฒน์ สุพล นางวิไล กลิ่นแก้ว นางปาณิศรา พุฒวันดี นายสุรศักดิ์ จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
       
นายอดิเทพ ทวีพัฒน์      
ครูอัตราจ้าง      
       
       
นางพัชนี จันทร์พิรักษ์ นางอรมัย ประทุมมา นายศิริชัย คชสิทธิ์ นางอรัญญา หรุจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
       
       
 
นางสุภาณี ลาสา นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี นางยุวดี หาดี นางธงชัย เค้ามูล
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
       
       
นางวรวรรณ คุ้มบุญ นางลัดดาวรรณ นอบน้อม นางพิศเพียงพักตร์ พิมพบุตร นางปราณี บุญณราช
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
   
นางศิริพร ผลศิริ นางสาววรรณภา ตลอดพงษ์    
ครูชำนาญการ พนักงานราชการ    
       
       
นายวีระพล ก้อนทองดี นายสุดใจ สัตย์ธรรม นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริ นายเฉลิมพล เถาว์โท
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
       
นางสาวเปรมจิตร ศรีม่วงกลาง      
พนักงานราชการ      
       
       
   
นางวรรณวิภา วารปรีดี ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณา เพ็ญพิมพ์ นายทรงพล เพ็ญธิสาร  
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง  
       
       
นายวรวิทย์ ปัฐพี นายทวีชัย    
ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง    
       
       
นางชนากานต์ ชื่นชอบ นางสมมาศ พลวิชิต นางสาวอัญชนา หวังชื่น นางสาวอรพรรณ พงญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายมนตรี แว่นแคว้น นายชัยวัฒน์ หงษ์ทอง นายนิยม เพ็ญพิมพ์ นายสมัย พันธ์ศรี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ช่างครูภัณฑ์ ช่างครูภัณฑ์ ช่างครูภัณฑ์
alt      
นางสมควร เพ็ญพิมพ์      
แม่บ้าน