personal PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 28 March 2012 04:17
 
 
  นายพลชิน ปัฐพี  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
     
  นายชำนาญ พูลเพิ่ม  
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
       
นายสุทธิพงษ์ กัลปดี นายประวัติ ขุนทวี นางโสภา นนเทศา นางพรทิพย์ บุญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
 
นายบุญเกิด ไชยวงศ์ นางกัญญานัฐ โสพรหมมา นางสาวพันคำ เผ่ากันหา นายวิทยา กิ่งทอง
ครูชำนาญการ ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
       
       
นายอัศวพัฒน์ สุพล นางวิไล กลิ่นแก้ว นางปาณิศรา พุฒวันดี นายสุรศักดิ์ จันทวี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
       
นายอดิเทพ ทวีพัฒน์      
ครูอัตราจ้าง      
       
       
นางพัชนี จันทร์พิรักษ์ นางอรมัย ประทุมมา นายศิริชัย คชสิทธิ์ นางอรัญญา หรุจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
       
       
 
นางสุภาณี ลาสา นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี นางยุวดี หาดี นางธงชัย เค้ามูล
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
       
       
นางวรวรรณ คุ้มบุญ นางลัดดาวรรณ นอบน้อม นางพิศเพียงพักตร์ พิมพบุตร นางปราณี บุญณราช
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
   
นางศิริพร ผลศิริ นางสาววรรณภา ตลอดพงษ์    
ครูชำนาญการ พนักงานราชการ    
       
       
นายวีระพล ก้อนทองดี นายสุดใจ สัตย์ธรรม นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริ นายเฉลิมพล เถาว์โท
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
       
นางสาวเปรมจิตร ศรีม่วงกลาง      
พนักงานราชการ      
       
       
   
นางวรรณวิภา วารปรีดี ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณา เพ็ญพิมพ์ นายทรงพล เพ็ญธิสาร  
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง  
       
       
นายวรวิทย์ ปัฐพี นายทวีชัย    
ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง    
       
       
นางชนากานต์ ชื่นชอบ นางสมมาศ พลวิชิต นางสาวอัญชนา หวังชื่น นางสาวอรพรรณ พงญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายมนตรี แว่นแคว้น นายชัยวัฒน์ หงษ์ทอง นายนิยม เพ็ญพิมพ์ นายสมัย พันธ์ศรี
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ช่างครูภัณฑ์ ช่างครูภัณฑ์ ช่างครูภัณฑ์
     
นางสมควร เพ็ญพิมพ์      
แม่บ้าน